JUSTIN GORAZD S.P.-ATIS , LEVSTIKOVA ul. 24, 4226 ŽIRI, Slovenija | T:+386 (04) 510 55 30 | E:atis@armature.si

Splošni pogoji poslovanja

spletne trgovine www.armature.si in

podjetja Justin Gorazd s.p.-ATIS


SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Armature.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina Armature.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov kupcem oz naročnikom. Upravlja jo podjetje Justin Gorazd s.p.-ATIS v nadaljevanju dobavitelj. Kupec oz.naročnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec oz. naročnik pri podjetju Justin Gorazd s.p.-ATIS. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Armature.si, pravice ter poslovni odnos med dobaviteljem in kupcem oz. naročnikom. Kupec oz. naročnik s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drug obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja. Vsak morebiten odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani dobavitelja, kar pa ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev, ki se s potrjenim dogovorom o odstopu ne spreminjajo.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu oz naročniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

PONUDBA IN NAROČILO

Kadar dobavitelj izdela ponudbo, v njej navede predmet, količino, cene, plačilne pogoje in roke dobave. V kolikor dobavitelj v ponudbi navede tudi rok za njen sprejem, je ponudnik oz. dobavitelj vezan na ponudbo le do izteka tega roka. V primeru, da v ponudbi ni opredeljenega roka za sprejem, le ta za dobavitelja ni obvezujoča. Ponudba je sprejeta, ko dobavitelj prejme pisno izjavo kupca oz. naročnika (naročilo) o sprejemu ponudbe, pri čemer je lahko pisna izjava posredovana tudi preko elektronske pošte ali faksa. Ponudba je sprejeta tudi v primeru konkludentnih dejanj kupca oz. naročnika, ki se na podlagi vzpostavljene prakse med strankama oziroma običajev, lahko štejejo za sprejem ponudbe. V primeru, da kupec oz. naročnik hkrati s sprejemom ponudbe predlaga tudi, da se ponudba v nečem spremeni, se šteje, da je ponudbo zavrnil in podal nasprotno ponudbo, pri čemer nasprotna ponudba zavezuje dobavitelja le v primeru in v obsegu, ki ga pisno potrdi. V primeru, ko kupec oz. naročnik naroči blago, mora opredeliti vse podatke, ki jih dobavitelj potrebuje za pravilno in nemoteno izvedbo. V ta okvir so zahtevani naslednji podatki: točen naslov kupca oz. naročnika, davčna številka kupca oz. naročnika, nazivi in količine naročenega blaga, želeni dobavni rok in način dostave.

 

DOBAVNI ROK

Dobavni roki so v osnovi orientacijski in niso obvezujoči, razen če pisno ni dogovorjeno drugače. Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila, ki jo dobavitelj pošlje kupcu oz. naročniku, oziroma po sklenitvi pogodbe. V primeru, da je med strankama dogovorjen avans, začne dobavni rok teči po plačilu avansa. Dobavitelj ne odgovarja za zamudo, ki je nastala zaradi višje sile ali pri nastopu nepredvidljivih ovir, ki niso na strani dobavitelja in ki so takšne narave, da imajo pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. O nastanku ovire mora dobavitelj nemudoma obvestiti kupca oz. naročnika. 

Dobavitelj je upravičen do podaljšanja dobavnega roka: 

- v primeru spremembe zakonov, predpisov in drugih pravil, ki jih je dobavitelj dolžan upoštevati pri izpolnitvi naročila;

- zaradi spremembe obsega, oblike, tehnične izvedbe predmeta naročila. V tem primeru se morata dobavitelj in kupec oz. naročnik pisno sporazumeti o novem dobavnem roku, morebitnih dodatnih stroških in drugih pogodbenih določilih;

- zaradi dejanj ali opustitve na strani kupca oz. naročnika. 

Delne dobave so dopustne.

V primeru, da je dobavni rok odložen iz razlogov na strani kupca oz. naročnika, je ta dolžan dobavitelju povrniti dejansko nastale stroške skladiščenja ter morebitne druge stroške (npr. ponovne dostave, hrambe, zavarovanja, stroške delavcev itd.).

 

CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene so določene v veljavnih cenikih, kjer so izražene v neto zneskih, brez davka na dodano vrednost. Dobavitelj se zaveže izdati račun za dobavo blaga ali opravljeno storitev takoj ob izvršitvi. Račun je plačljiv v roku in na način, kot je bilo dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe oziroma ob sprejemu ponudbe oziroma ob potrditvi naročila. Kot datum plačila se šteje datum prispetja sredstev na račun dobavitelja. V primeru zamude s plačili je dobavitelj upravičen do zakonskih zamudnih obresti, od dne zapadlosti posameznega računa dalje do plačila. V primeru zamude s plačili je dobavitelj upravičen ustaviti nadaljnje izvajanje pogodbe oziroma v skrajnem primeru od pogodbe tudi odstopiti in zahtevati povračilo vseh do tedaj nastalih stroškov in škode. Minimalni znesek računa je 50 EUR brez DDV. Za vsa naročila, pri katerih vrednost naročenih del, storitev, blaga ne bi dosegla 50 EUR brez DDV, se naročniku oz. kupcu poleg storitve zaračuna strošek obdelave naročil v višini 25 EUR.

 

PREHOD ODGOVORNOSTI IN NEVARNOSTI NAKLJUČNEGA UNIČENJA

V kolikor ni dogovorjeno drugače, odgovornost in nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja preideta na kupca oz. naročnika najkasneje s prevzemom blaga. Če pride do zamude pri odpremi blaga po krivdi kupca oz. naročnika, se odgovornost in nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja prenese na kupca oz. naročnika od dneva pripravljenosti za odpremo dalje.

 

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Dobavitelj si pridržuje pravico do lastništva nad dobavljenim blagom vse do celotne poravnave računa, vključno s stranskimi terjatvami, eventualnimi obrestmi in stroški. Kupec oz. naročnik je do plačila celotnega računa dolžan s prevzetim blagom ravnati kot dober gospodar oz. gospodarstvenik. Kupec oz. naročnik do plačila celotnega računa s prejetim blagom ne more prosto razpolagati. Pridržek lastninske pravice velja tudi za vso dokumentacijo, ki je zaradi poslovnega sodelovanja posredovana kupcu oz. naročniku v kakršni koli obliki, predvsem pa skice, načrti, ponudbe itd.

 

VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

Kupec oz. naročnik je dolžan varovati poslovno skrivnost dobavitelja, ki jo v zvezi s poslovnim sodelovanjem dobi od dobavitelja. Kot poslovna skrivnost se štejejo vse informacije in dokumenti, predvsem pa skice, know-how, specifikacije, načrti, ponudbe itd., ki jih je kupec oz. naročnik prejel od dobavitelja, in ki za dobavitelja pomenijo konkurenčno prednost. Kupec oz. naročnik brez pisnega soglasja dobavitelja informacij in dokumentov, ki pomenijo poslovno skrivnost, ne sme posredovati nobeni tretji osebi. V primeru kršitve varovanja poslovnih skrivnosti je kupec oz. naročnik dobavitelju odškodninsko odgovoren.

 

ODGOVORNOST ZA NAPAKE IN GARANCIJE

Dobavitelj je dolžan odpraviti napake na predmetu pogodbe, ki so posledica napak konstrukcije, materialov ali kakovosti izvedbenih del, ki se pojavijo ob pravilni uporabi predmeta pogodbe in v pogodbeno predvidenih pogojih delovanja. Dobaviteljeva odgovornost za napake na predmetu pogodbe je omejena na napake, ki se pokažejo v obdobju 12 mesecev od dne prevzema blaga oz. skladno z odgovornostjo za napake na predmetu pogodbe dobaviteljevih poddobaviteljev. Kupec oz. naročnik mora najkasneje ob prevzemu opraviti količinski in kakovostni prevzem blaga. Očitne napake mora kupec oz. naročnik dobavitelju nemudoma pisno javiti, vendar najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga, v nasprotnem primeru izgubi pravico do odprave napake. Skrite napake mora kupec oz. naročnik pisno javiti dobavitelju takoj, ko se te pojavijo oziroma najkasneje v roku 8 dni po nastanku napake, vendar ne kasneje kot v roku 30 dni od dneva prevzema blaga. V primeru prevzema blaga od prevoznika je kupec oz. naročnik dolžan blago takoj pregledati za očitne napake in o teh od prevoznika pridobiti potrdilo. Za izvedbo potrebnih popravil ali nadomestnih dobav mora kupec oz. naročnik sporazumno z dobaviteljem dati dobavitelju možnost in potreben čas za odpravo napake, v nasprotnem primeru je dobavitelj oproščen jamstva vseh nastalih posledic. V primeru upravičene reklamacije bo dobavitelj le to rešil najkasneje v roku 45 dni, če med dobaviteljem in kupcem oz. naročnikom ni drugače dogovorjeno. V primeru, da v navedenem roku napake ni mogoče odpraviti, je kupec oz. naročnik upravičen do zamenjave blaga.

 

IZKLJUČITEV POSREDNE ŠKODE

Dobavitelj ni odgovoren za škodo oz. izgubo, ki jih napake na blagu povzročijo na drugih stvareh, vključno z izpadom proizvodnje, izgubo dobička in ostale indirektne izgube.

 

SERVISIRANJE IN KAKOVOST BLAGA

Servisiranje blaga izvaja servisna služba dobaviteljevih poddobaviteljev v času garancije in izven garancijske dobe. Pogoji servisiranja se opredelijo glede na vrsto blaga z dogovorom med dobaviteljem in kupcem oz. naročnikom.

 

ODSTOP OD POGODBE

Kupec oz. naročnik lahko odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če dobavitelj postane nezmožen za izpolnitev;

- če lahko dobavitelj izpolni le del naročila, kupec oz. naročnik pa za to nima interesa;

- če dobavitelj tudi v dodatnem postavljenem roku kupca oz. naročnika ne izpolni predmeta pogodbe;

- če je izpolnitev predmeta pogodbe odložena zaradi višje sile za več kot 6 mesecev.

Le v primeru, da je odstop od pogodbe kupca oz. naročnika posledica hude malomarnosti ali krivdnega ravnanja dobavitelja, je kupec oz. naročnik upravičen do nadomestila škode, ki mu je zaradi odstopa od pogodbe nastala. V primeru, da kupec oz. naročnik enostransko odpove naročilo, je dolžan dobavitelju povrniti vse stroške, ki so nastali z odpovedanim naročilom do dneva odpovedi in stroške za katere je gotovo, da bodo nastali. Kupec oz. naročnik je odgovoren dobavitelju za škodo, ki mu je nastala v primeru, ko se je kupec oz. naročnik pogajal, brez namena sklenit pogodbo in v primeru, ko se je pogajal z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustil.

Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če kupec oz. naročnik ne izpolni prevzetih pogodbenih obveznosti;

- če kupec oz. naročnik krši prevzete pogodbe obveznosti;

- če kupec oz. naročnik postane nezmožen za izpolnitev svojih obveznosti;

- če kupec oz. naročnik postane insolventen, je nad njim začet postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije oziroma v primeru, ko je zagotovo, da bo do insolventnosti prišlo;

- če je kupec oz. naročnik dobavitelju prikrival ali zamolčal takšna dejstva, če bi zanje dobavitelj vedel pogodbenih del ne bi prevzel v izvedbo;

- v drugih s pogodbo posebej dogovorjenih primerih;

- v primeru višje sile.

V primeru odstopa od pogodbe dobavitelja je kupec oz. naročnik, razen v primeru višje sile, dobavitelju dolžan plačati vsa do tedaj opravljena dela in v primeru 5 in 6 alineje, plačatipogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti.


PRAVICA DO ZASEBNOSTI
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Armature.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.
 

ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Za tipkarske napake ne odgovarjamo.


PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti atis@armature.si ali po klasični pošti na naslov: Justin Gorazd s.p.-ATIS, Levstikoava ulica 24, 4226 Žiri.
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov se uporablja slovenska zakonodaja.

 

Ti Splošni pogoji za prodajo veljajo od 1.1.2015.

 

Veljajo izključno naši Splošni pogoji poslovanja objavljeni na www.armature.si. Sprejem blaga v vsakem primeru velja kot priznanje teh pogojev. Pogoji poslovanja, ki so v nasprotju z našimi splošnimi pogoji poslovanja, nimajo veljave. Razširjene lastninske pravice veljajo izrecno le kot predhodno dogovorjene.

JUSTIN GORAZD S.P.-ATIS, LEVSTIKOVA ULICA 24 4226 ŽIRI T: 04 510 5530, F: 04 510 5531 E: atis@armature.si
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih